Sunday, November 30, 2008

คำขึ้นต้น - ลงท้ายจดหมายถึงพระภิกษ

ผู้รับ สมเด็จพระสังฆราช
คำขึ้นต้น
: กราบทูล
คำลงท้าย
: ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ผู้รับ สมเด็จพระราชาคณะ/พระราชาคณะ
คำขึ้นต้น
: นมัสการ
คำลงท้าย
: ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ผู้รับ พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
คำขึ้นต้น
: นมัสการ
คำลงท้าย
: ขอนมัสการด้วยความเคารพ

No comments: