Sunday, November 30, 2008

คำราชาศัพท์หมวดคำกริยาของพระสงฆ์

คำสามัญ

คำราชาศัพท์

คำสามัญ

คำราชาศัพท์

เชิญไป(พระสังฆราช)

กิน(พระสังฆราช)

โกนผม
(พระสังฆราช)

ขออนุญาต(พระสังฆราช)

พูด(พระสังฆราช)

ตาย(พระสังฆราช)

รับเชิญ

สวดมนต์

กินอาหารเช้า

ตาย

ปฏิบัติอาจารย์

ไหว้พระสวดมนต์เช้า

บวชเป็นสามเณร

โกนผม

กราบทูลเชิญเสด็จนิมนต์

เสวย

ปลงพระเกศา

ขอประทานอนุญาต

ตรัส,ดำรัส

สิ้นพระชนม์

รับนิมนต์

เจริญพระพุทธมนต์

ฉันจังหัน

มรณภาพ,ถึงแก่กรรม

ถือนิสัย

ทำวัตรเช้า

บรรพชา

ปลงผม

รับเชิญ(พระสังฆราช)

ป่วย(พระสังฆราช)

โกนหนวด(พระสังฆราช)

ขอ(พระสังฆราช)

แต่งตัว(พระสังฆราช)

นอน

อยู่ประจำวัด

มอบให้

กินอาหารเพล

กิน

กราบ,ไหว้

ไหว้พระสวดมนต์เย็น

บวชเป็นพระภิกษุ

โกนหนวด

ทรงรับนิมนต์

ประชวร

ปลงพระมัสสุ

ขอประทาน

ทรงสบง,ทรงจีวร

จำวัด

จำพรรษา

ถวาย

ฉันเพล

ฉัน

นมัสการ

ทำวัตรเย็น

อุปสมบท

ปลงหนวด

คำสามัญ

คำราชาศัพท์

คำสามัญ

คำราชาศัพท์

แจ้งความผิด

เชิญ

แจ้งให้สงฆ์ทราบ

ถวายอาหารพระ,เลี้ยงพระ

อาบน้ำ

แต่งตัว

อาบัติ

อาราธนา

เผดียงสงฆ์

อังคาส

สรงน้ำ

ครองผ้า,ห่มจีวร

สึก

ซักผ้า

ยกของให้พระด้วยมือ

ป่วย

ยินดีด้วย

ขอให้

ลาสิกขา

สุผ้า

ประเคน

อาพาธ

อนุโมทนา

ขอถวาย

No comments: